Dansk Interlingua Union (DIU) er Nordens ældste interlingua-organisation, stiftet i 1960, og repræsenterer Danmark i Verdensinterlinguaunionen (UMI). Le Union Danese pro Interlingua (DIU) es le organisation nordic le plus vetere de interlingua, fundate in 1960, e representa Danmark in le Union Mundial pro Interlingua (UMI). © 2022-2023 Dansk Interlingua Union

Vedtægter

Vedtægter for Dansk Interlingua Union

§1. Dansk Interlingua Unions formål er at virke for kendskabet til og udbredelsen af det internationale sprog, interlingua. Som medlemmer optages alle, der tilslutter sig formålet og betaler kontingent. §2. DIU samarbejder med Union Mundial pro Interlingua (UMI), og kontingentet til DIU indbefatter abonnement på UMIs internationale blad og det nordiske Actualitates. Ethvert medlem af DIU er automatisk også medlem af UMI, medmindre dette udtrykkeligt ikke ønskes. §3. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer og op til 2 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter, en revisor og en revisorsuppleant. Alle valg gælder i 2 år. Bestyrelsen vælger af sin midte en sekretær, der fører protokol ved bestyrelsesmøder og generalforsamling. Bestyrelsesmøder afholdes efter behov. Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formanden eller den fungerende formands stemme afgørende. Foreningen tegnes af hele bestyrelsen. Fuldmagt til foreningens konti har formanden og kassereren hver for sig under ansvar over for bestyrelsen. §4. Generalforsamling er foreningens højeste myndighed og afholdes årligt inden udgangen af 1. kvartal og indkaldes ved brev eller mail senest med 1 måneds varsel. På generalforsamlingen aflægges beretning, forelægges planer for fremtiden, og kassereren forelægger det reviderede regnskab. Fastlæggelse af kontingent. Alle vedtagelser sker med simpelt flertal – i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. §5. Dagsorden til generalforsamlingen udsendes sammen med indkaldelsen og skal indeholde følgende: 1) Åbning og valg af dirigent 2) Beretning v/formanden 3) Regnskab ved kassereren. Regnskabet følger kalenderåret. 4) Indkomne forslag 5) Valg i henhold til §3 6) Fremtidig virksomhed 7) Eventuelt §6. Opløsning af DIU kræver mindst 2/3 flertal på en generalforsamling og endelig bekræftelse af et almindeligt flertal blandt de fremmødte på en ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes senest 14 dage efter den ordinære generalforsamling. Eventuelle midler og ejendele overgår til UMI. Således vedtaget den 10. maj 2013 Thomas Breinstrup, formand. Klavs Neerbek, næstformand. Dan Sterup, kasserer. Bent Andersen, bestyrelsesmedlem. Niels Schwanberger, bestyrelsesmedlem

Statutos pro Union Danese pro

Interlingua

§1. Le scopo de Dansk Interlingua Union (DIU) es laborar pro le cognoscentia al e diffusion del lingua international, interlingua. Como membros es acceptate omnes, qui supporta le scopo e paga le quotisation. §2. DIU collabora con le Union Mundial pro Interlingua (UMI), e le membrato del DIU comprehende abonamento al magazin international del UMI e le nordic Actualitates. Cata membro del DIU es automaticamente anque un membro del UMI, a minus que isto non es desirate. §3. Le consilio consiste de un presidente, un vice-presidente, un tresorero e usque 2 consilieros e 2 supplentes, un revisor e un revisor supplente. Omne electiones es valide pro 2 annos. Le consilio appuncta ex su medio un secretario, qui face un protocollo durante le reuniones del consilio e le assemblea general. Reuniones del consilio es arrangiate secundo besonio. Le consilio prende decisiones per majoritate simple. In caso de paritate le voto del presidente o del presidente agente es decisive. Le organisation es representate per tote le consilio. Le presidente e le tresorero ha cata uno procuration al contos del organisation sub responsabilitate ante le consilio. §4. Le assemblea general es le autoritate le plus alte del organisation e es arrangiate cata anno ante le fin del prime tres menses e es convocate per littera o e-posta al plus tarde a un termino de 1 mense. Al assemblea general es presentate le reporto e planos pro le futuro, e le tresorero presenta le contos revidite. Fixation del quotisation. Omne decisiones es prendite per majoritate simple – in caso de paritate le voto del presidente es decisive. §5. Le agenda del assemblea general es inviate con le invitation e debe continer le punctos sequente: 1) Apertura e election de un dirigente 2) Reporto per le presidente 3) Contos per le tresorero. Le anno financiari seque le anno calendari. 4) Propositiones recipite 5) Election secundo §3 6) Activitates futur 7) Punctos eventual §6. Dissolution del DIU require un majoritate de al minus 2/3 in un assemblea general e un confirmation final per un majoritate ordinari inter le presentes in un assemblea general extraordinari que es advocate al plus tarde 14 dies post le assemblea general ordinari. Medios e possessiones eventual es transferite al UMI. Assi approbate le 10 de maio 2013 Thomas Breinstrup, presidente. Klavs Neerbek, vice-presidente. Dan Sterup, tresorero. Bent Andersen, consiliero. Niels Schwanberger, consiliero
Dansk Interlingua Union
Dansk Interlingua Union
Dansk Interlingua Union (DIU) er Nordens ældste interlingua-organisation, stiftet i 1960, og repræsenterer Danmark i Verdensinterlinguaunionen (UMI). Le Union Danese pro Interlingua (DIU) es le organisation nordic le plus vetere de interlingua, fundate in 1960, e representa Danmark in le Union Mundial pro Interlingua (UMI).

Vedtægter

Vedtægter for Dansk

Interlingua Union

§1. Dansk Interlingua Unions formål er at virke for kendskabet til og udbredelsen af det internationale sprog, interlingua. Som medlemmer optages alle, der tilslutter sig formålet og betaler kontingent. §2. DIU samarbejder med Union Mundial pro Interlingua (UMI), og kontingentet til DIU indbefatter abonnement på UMIs internationale blad og det nordiske Actualitates. Ethvert medlem af DIU er automatisk også medlem af UMI, medmindre dette udtrykkeligt ikke ønskes. §3. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer og op til 2 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter, en revisor og en revisorsuppleant. Alle valg gælder i 2 år. Bestyrelsen vælger af sin midte en sekretær, der fører protokol ved bestyrelsesmøder og generalforsamling. Bestyrelsesmøder afholdes efter behov. Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formanden eller den fungerende formands stemme afgørende. Foreningen tegnes af hele bestyrelsen. Fuldmagt til foreningens konti har formanden og kassereren hver for sig under ansvar over for bestyrelsen. §4. Generalforsamling er foreningens højeste myndighed og afholdes årligt inden udgangen af 1. kvartal og indkaldes ved brev eller mail senest med 1 måneds varsel. På generalforsamlingen aflægges beretning, forelægges planer for fremtiden, og kassereren forelægger det reviderede regnskab. Fastlæggelse af kontingent. Alle vedtagelser sker med simpelt flertal – i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. §5. Dagsorden til generalforsamlingen udsendes sammen med indkaldelsen og skal indeholde følgende: 1) Åbning og valg af dirigent 2) Beretning v/formanden 3) Regnskab ved kassereren. Regnskabet følger kalenderåret. 4) Indkomne forslag 5) Valg i henhold til §3 6) Fremtidig virksomhed 7) Eventuelt §6. Opløsning af DIU kræver mindst 2/3 flertal på en generalforsamling og endelig bekræftelse af et almindeligt flertal blandt de fremmødte på en ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes senest 14 dage efter den ordinære generalforsamling. Eventuelle midler og ejendele overgår til UMI. Således vedtaget den 10. maj 2013 Thomas Breinstrup, formand. Klavs Neerbek, næstformand. Dan Sterup, kasserer. Bent Andersen, bestyrelsesmedlem. Niels Schwanberger, bestyrelsesmedlem

Statutos pro Union Danese

pro Interlingua

§1. Le scopo de Dansk Interlingua Union (DIU) es laborar pro le cognoscentia al e diffusion del lingua international, interlingua. Como membros es acceptate omnes, qui supporta le scopo e paga le quotisation. §2. DIU collabora con le Union Mundial pro Interlingua (UMI), e le membrato del DIU comprehende abonamento al magazin international del UMI e le nordic Actualitates. Cata membro del DIU es automaticamente anque un membro del UMI, a minus que isto non es desirate. §3. Le consilio consiste de un presidente, un vice- presidente, un tresorero e usque 2 consilieros e 2 supplentes, un revisor e un revisor supplente. Omne electiones es valide pro 2 annos. Le consilio appuncta ex su medio un secretario, qui face un protocollo durante le reuniones del consilio e le assemblea general. Reuniones del consilio es arrangiate secundo besonio. Le consilio prende decisiones per majoritate simple. In caso de paritate le voto del presidente o del presidente agente es decisive. Le organisation es representate per tote le consilio. Le presidente e le tresorero ha cata uno procuration al contos del organisation sub responsabilitate ante le consilio. §4. Le assemblea general es le autoritate le plus alte del organisation e es arrangiate cata anno ante le fin del prime tres menses e es convocate per littera o e-posta al plus tarde a un termino de 1 mense. Al assemblea general es presentate le reporto e planos pro le futuro, e le tresorero presenta le contos revidite. Fixation del quotisation. Omne decisiones es prendite per majoritate simple – in caso de paritate le voto del presidente es decisive. §5. Le agenda del assemblea general es inviate con le invitation e debe continer le punctos sequente: 1) Apertura e election de un dirigente 2) Reporto per le presidente 3) Contos per le tresorero. Le anno financiari seque le anno calendari. 4) Propositiones recipite 5) Election secundo §3 6) Activitates futur 7) Punctos eventual §6. Dissolution del DIU require un majoritate de al minus 2/3 in un assemblea general e un confirmation final per un majoritate ordinari inter le presentes in un assemblea general extraordinari que es advocate al plus tarde 14 dies post le assemblea general ordinari. Medios e possessiones eventual es transferite al UMI. Assi approbate le 10 de maio 2013 Thomas Breinstrup, presidente. Klavs Neerbek, vice- presidente. Dan Sterup, tresorero. Bent Andersen, consiliero. Niels Schwanberger, consiliero
Dansk Interlingua Union